Algemene voorwaarden

Algemeen

Groot Geluk Coaching is opgericht door L. Groot-Olgers, gevestigd te Haarlem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer:
67167438. Groot Geluk Coaching werkt middels een kindertolktraject samen met één ouder naar de oplossing voor het kind én de ouder. Mocht er naderhand, tijdens het proceswerk, behoefte zijn aan coaching voor ouder of  kind, dan zal er in overleg worden besloten, wat de juiste stappen zijn.

Toepasselijkheid

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van en met Groot Geluk Coaching en alle daarmee in verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt naar deze Algemene voorwaarden verwezen.

Verhindering

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van te voren wordt afgezegd, wordt de voor uw gereserveerde tijd, niet in rekening gebracht. Bij afzeggen binnen 24 uur bedragen de kosten één coaching sessie. Tijdig verzetten van een afspraak is natuurlijk mogelijk, dit kan per e-mail of telefonisch.

Bij ziekte is overleg mogelijk. Dit kan echter alleen telefonisch in goed onderling overleg met de coach. Tijdens het coachen wordt de telefoon niet opgenomen.

Tarieven

De tarieven staan vermeld op de website. Alle bedragen zijn inclusief 21 % BTW. Tariefswijzigingen worden minimaal één maand vooraf aangekondigd.

Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van het kind inbegrepen. Indien er meer tijd nodig is (> dan een kwartier), wordt er in overleg, een afspraak gemaakt voor een gesprek.

Betalingsvoorwaarden

De ouder/verzorger krijgt voorafgaand aan een traject of één-op-één coach sessie een betaalverzoek en factuur per mail toegezonden. Deze behoort binnen 14 dagen betaald te zijn. Mocht deze periode zijn verstreken, dan zal men na 1 week een herinnering ontvangen. Neemt men na deze herinnering (binnen een week) geen contact op om afspraken te maken rondom betaling, dan zullen er juridische stappen worden genomen.

De eerste betaling is tevens de bevestiging dat je akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden en het Privacy beleid van Groot Geluk Coaching.

Aansprakelijkheid

Het advies van Groot Geluk Coaching is oplossings- en doelgericht zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. Het kind zal zichzelf verder in zijn/haar eigen proces ontwikkelen. Groot Geluk Coaching is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel mogelijk voortvloeiend uit, of in verband met, de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Groot Geluk Coaching.

Vergoeding aan het kind en/of ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Groot Geluk kindercoaching.

Voor lichamelijke- en psychische klachten van uw kind, raadt Groot Geluk Coaching aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.

Coaching/begeleiding kinderen tot en met 16 jaar

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.

De opdracht gevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Groot Geluk Coaching kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Vertrouwelijkheid

Groot Geluk Coaching is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coaching sessies. In overleg met het kind wordt er afgesproken wat er aan ouders/verzorgers wordt verteld over de inhoud van de sessies. Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger.

Groot Geluk Coaching streeft er naar betreffende informatie zo veel mogelijk samen met (een van) de ouders over te brengen naar derden. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal Groot Geluk Coaching dit wel met derden bespreken. Dit wordt echter altijd eerst met u besproken. Dit is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Regels rond een afspraak voor kinderen en ouders

De ouder dient tijdens de coaching sessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na de coaching sessie is er kort ( max. een kwartier), de gelegenheid om te zien/ bespreken wat het kind heeft gedaan of gemaakt. Tijdens een optioneel tussentijds en/of eindgesprek worden de vorderingen m.b.t. het kind uitvoerig besproken. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of andere soort hulpverlening.

Observatie en verslag

In overleg met, of op verzoek van de ouders/verzorgers van het kind, bezoekt de coach van Groot Geluk Coaching de school of andere instellingen voor bespreking, observatie en/of verslaglegging. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouder/verzorgers een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De coach zal de hieraan bestede uren conform de vastgelegde tarieven in rekening brengen.